Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vytisknout

Historie archeologického pracoviště

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace navazuje stoletou tradici existence muzejní a vlastivědné činnosti na Blovicku. Původně Raušarovo vlastivědné muzeum v důsledku nového územního členění v šedesátých letech minulého století rozšířilo svoji působnost na oblast jižního Plzeňska a roku 1976 bylo muzeum přejmenováno na Okresní muzeum Plzeň - jih se sídlem v Blovicích.
Základ k archeologické sbírce položili na počátku 60. let 20. století bývalý ředitel OM PJ Karel Škrábek a dlouholetý spolupracovník muzea Jiří Sýkora. V té době došlo k objevu několika výšinných sídlišť z období eneolitu v poříčí řeky Úslavy. Od 60. let 20. stol. byly získávány také archeologické nálezy z období středověku a novověku.
Změna nastala až v roce 2004, kdy byl do funkce muzejního archeologa přijat Jiří Bouda. V roce 2005 bylo Ministerstvem kultury uděleno povolení k provádění archeologických výzkumů a na základě Dohody s AV ČR, v.v.i. je muzeum oprávněno provádět záchranné archeologické výzkumy na jižním Plzeňsku. Náplní činnosti oddělení je péče o stávající sbírkový fond, provádění záchranných archeologických výzkumů menších rozsahů a prezentace naší činnosti veřejnosti. K nejvýznamnějším výzkumům patří mnohaleté systematické sledování terénní situace při rekonstrukci zámku Hradiště (sídle muzea) a revitalizace tvrziště v Nezvěsticích. Výsledky práce jsou prezentovány na přednáškách a konferencích doma i v zahraničí a v odborném i populárním tisku.